މައްޗަށް ދަތުރު ކުރާށެވެ

ފުރިހަމަ ކޮންޓެންޓް އިންޓެގްރިޓީ ސޮލިއުޝަން ކަމަށްވާ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ އަށް މަރުހަބާ!

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ އިން ސައްހަކަމުގެ ބާރު ހޯއްދަވާ:

އަމިއްލައަށް ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ:

ހިލޭ ޑެމޯ ޑައުންލޯޑް - ސައިންއަޕް ކުރަން ނުޖެހޭނެ! ޖަސްޓް ކްލިކް އެންޑް ރަން!

ސަޕޯޓްކުރާ އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމްސް:
windows-11-logo
windows-10-logo
windows-8-logo
windows-7-logo


ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ 10% ޑިސްކައުންޓް

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ ޕްރޮމޯ ބައްލަވާ:

%10 ޑިސްކައުންޓެއް ހޯއްދަވާ!

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ އިން ޗެކްތައް ހިންގަނީ ތިރީގައިވާ މަސްދަރުތަކާ ދެކޮޅަށް:

އިންޓަރނެޓް (ގޫގުލް އެންޑް ބިންގް) + ސައިޕެޕް ޑީބީ އިންޓަރނެޓް (ގޫގުލް އެންޑް ބިންގް) + ސައިޕެޕް ޑީބީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިންޓިފިކް ޕޭޕަރސް ޑީބީ ޗެކް: ސައިޕެޕް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިންޓިފިކް ޕޭޕަރސް ޑީބީ ޗެކް: ސައިޕެޕް
ތިބާގެ ކަސްޓަމް ޑީބީ ޗެކް [ޕީޑީއޭއެސް އެޑް-އިން މެދުވެރިކޮށް] ތިބާގެ ކަސްޓަމް ޑީބީ ޗެކް [ޕީޑީއޭއެސް އެޑް-އިން މެދުވެރިކޮށް]
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލޯކަލް ފޯލްޑަރ އޮފް ޑޮކިއުމަންޓްސް ޗެކްކުރުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލޯކަލް ފޯލްޑަރ އޮފް ޑޮކިއުމަންޓްސް ޗެކްކުރުން
ޑޮކިއުމަންޓް ޕެއާ ޗެކެއް ޑޮކިއުމަންޓް ޕެއާ ޗެކެއް
ޑޮކިއުމަންޓް ޕެއާ ޗެކެއް ކޮމްބައިންޑް (ހައިބްރިޑް) ސޯސަސް ޗެކްކުރުން


ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރުގެ ސިފަތައް:

އެތައް އަހަރެއްގެ ވަފާތެރި ތަރައްޤީ!

1. ތިޔަބޭފުޅާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ސިއްރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން:

 • އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރވަރތަކުގައި ޗެކްކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓްތައް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރައްކާ ނުކުރެއެވެ!
 • ތިބާގެ ޑޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ އަމިއްލަ ޕީސީގައެވެ!
 • ތިބާގެ އަސްލު ރިޕޯޓްތައް ތިބާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ، އަދި ހަމައެކަނި ތިބާ!
 • ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރައިވެސީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސްކަމެއް!
 • 3 ވަނަ ފަރާތެއް ނެތް!

2. ތިބާ ދައްކަނީ އެންމެ ފަހަރަކު! ފޮރުވިފައިވާ ފީއެއް ނެތް:

 • ޑެމޯ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ ހިލޭ - ގަތުމުގެ ކުރިން ޓްރައި ކޮށްލައްވާ!
 • ލައިސަންސް އަކީ އެއްފަހަރު ގަންނަ އެއްޗެއް!
 • ފްލެޓް، އިންސާފުވެރި ލައިސަންސްގެ އަގު!
 • ރިކަރެންޓް ޗާޖެއް ނުނަގާ!
 • ސަބްސްކްރިޕްޝަން ނެތް!

3. މި އެޕް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޕްލެޖިއަރިޒަމް އާއި ކުރިމަތިލުމަށެވެ:

 • އެތައް އަހަރެއްގެ ވަފާތެރި ތަރައްޤީ!
 • އެތައް ޗެކް ވައްތަރަކާއި ފަންކްޝަންތަކެއް!
 • އޮރިޖިނަލިޓީ ރިޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް!
 • އެންޓި ޗީޓިންގ އިންޖީނު!
 • ގްރެމަރީ ޗެކެއް، ސްޕެލްޗެކެއް، ސްކޭމެއް!


އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޓް ކްލައިންޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް:
Autonomous University of the State of Quintana Roo
Chetumal
flag-mx
Palompon Institute of Technology
Palompon
flag-ph
Romanian Society of Pure and Applied Biophysics
Bucharest
flag-ro
Maritime University of Constanţa
Constanta
flag-ro
Ichilo Postgraduate Unit (UAGRM)
Holy Cross Of The Sierra
flag-bo
Language Center of Peru
Lime
flag-pe
Alma Mater University
Sibiu
flag-ro
Polytechnic University of Queretaro
Santiago De Queretaro
flag-mx
La Consolacion University
Bulacan
flag-ph
The Bhopal School of Social Sciences
Bhopal
flag-in

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަސްތައް:

ދިވެހި

ދިވެހި - އަށް ސަޕޯޓް ކުރަނީ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ އިން!
ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ: ކީއްވެގެންތޯ އެކަން ހޮވަންވީ؟

1. އަންމެޗްޑް އެކިއުރެސީ އެންޑް ސްޕީޑް: ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރުގެ އެންމެ ޒަމާނީ އެލްގޮރިޒަމްތަކުގެ ސަބަބުން އެކިއުރެސީ ގުރުބާން ނުކޮށް އަވަހަށް ނަތީޖާ ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަ ސްކޭންތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެންމެ ނާޒުކު ފެންވަރުގައި ވެސް ޕްލެޖިއަރިޒަމްގެ މިސާލުތައް ތަފާތު ޞައްޙަކަމާއެކު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

2. ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަރފޭސް: ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރގެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަރފޭސްގައި ހުރިހާ ހުނަރު ފެންވަރެއްގެ ޔޫޒަރުންނަށް ޖާގަ ލިބެއެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ވިޔަސް، ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޓީޗަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޗެކް ކުރުމަށް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ނުވަތަ މިއަށްވުރެ ފައިދާހުރި ގޮތެއް ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

3. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަވަރޭޖް: ވޯޑް ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި، ޕީޑީއެފްތަކާއި، ޓެކްސްޓް ފައިލްތަކަކީ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ އިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކަވަރޭޖް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިލް ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ވައްތަރެކެވެ. ރިސާޗް އާޓިކަލްތައް، އެކަޑަމިކް ޕޭޕަރުތައް، ނުވަތަ ވެބް ކޮންޓެންޓްތައް ބެލިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ތިބާގެ މަސައްކަތުގެ ޚާއްޞަކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބެއެވެ.

4. ކޮންޓެންޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޕްރައިވެސީ: ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކޮންޓެންޓް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕްރައިވެސީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮފްލައިންގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހިނގާތީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ނާޒުކު ޑޭޓާ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ރައްކާތެރިވެއެވެ. ތިބާގެ ޑޭޓާއަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެވޭނެ ގޮތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ ޑޭޓާއެއްކަން އެނގޭތީ އިތުބާރާއެކު ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޗެކްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރުން ބުނަނީ:
quote Grobnicu Mihai_img

I just bought a license of the Plagiarism Detector. Is a wonderful tool!


Grobnicu Mihai

41, ScientistResearcher
quote Bijaya A._img

I am a researcher. I have been using this software for some years now. Also, it is very good!


Bijaya A.

25, ScientistResearcher
quote Δημήτριος Μηλιώνης_img

I am a registered user of your software (Happy to use it up to now)!


Δημήτριος Μηλιώνης

30, ScientistResearcher
quote Ana Petrović_img

I've been using your paid version of PRO Plagiarism Detector since October 10, 2019. and I am extremely happy with it!


Ana Petrović

25, Teacher
quote Alex Grumezescu_img

Thanks for your amazing work! The new update is the best! Congrats!


Alex Grumezescu

21, Student
quote Emujakporue Godwin _img

It is my first time of trying it - it is nice!


Emujakporue Godwin

38, Researcher
quote Ibrahim Elbaz_img

This program is more than wonderful and I praise it throughout all universities and educational platforms in Egypt!


Ibrahim Elbaz

40, ProfessorResearcher
quote Adrian C._img

If count, I’d give 6 out of 5 stars note for support services!


Adrian C.

45, ProfessorResearcher
އަސްލު ހޯދުން:

އެމީހުންގެ މަސައްކަތް އަސްލު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރަށް ބަރޯސާވާ އެތައް ހާސް ކޮންޓެންޓް ޔޫޒަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ތައުލީމީ ކާމިޔާބީއަށް އަމާޒު ހިފާފައި ވިޔަސް، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި ވިޔަސް ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަގުތައް ބެލޭނެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދެއެވެ.

ހިލޭ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޝަން

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝައުގުވެރިވާ ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިލޭ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޗެކަރ ބޭނުންކޮށްގެން ސައްހަކަމުގެ ބާރު ހޯއްދަވާށެވެ. ޕްލެޖިއަރިޒަމްގެ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރަނގަޅަށް ސްކޭންކޮށްގެން ތިމާގެ މަސައްކަތް ސައްހަ އަދި ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ މިވަގުތު ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ!

ތިބާގެ ކޮންޓެންޓް އިންޓެގްރިޓީގެ ކޮމާންޑް ނަގަން ތައްޔާރަށް ހުރީ ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓަރ ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައިވާތީ، ތަފާތު އަމިއްލައަށް ބަލާށެވެ. ފަރުދީ ވަންތަކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓިގެން ސްކޮލަސްޓިކް، ޕްރޮފެޝަނަލް، އަދި އާޓިސްޓިކް މަސައްކަތުގައި ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލައަށް ދޭށެވެ.

ތިބާ ހުރީ ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއްގައި - އެތައް ހާސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކްލައިންޓުންނެއް:
ތިބާ ހުރީ ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއްގައި - އެތައް ހާސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކްލައިންޓުންނެއް: