वयल्यान वचचें

साहित्यचोरी डिटेक्टर, पुराय सामुग्री अखंडताय सोल्युशनाक येवकार!

साहित्यचोरी डिटेक्टरा वरवीं प्रामाणीकपणाची शक्त सोदून काडात:

तुमचो स्वताचो साहित्यचोरी डिटेक्टर डावनलोड करचो:

फुकट डेमो डाउनलोड - सायन-अप करपाची गरज ना! फकत क्लिक करात &चालीक लावचें!

समर्थीत कार्यप्रणाली: १.
windows-11-logo
windows-10-logo
windows-8-logo
windows-7-logo


साहित्यचोरी डिटेक्टर 10% सवलत

पळयात साहित्यचोरी डिटेक्टर प्रोमो:

10% सवलत मेळोवची!

साहित्यचोरी डिटेक्टर सकयल दिल्ल्या स्रोतां आड तपासणी चलयता:

इंटरनॅट (गूगल आनी बिंग) + सायपॅप डीबी इंटरनॅट (गूगल आनी बिंग) + सायपॅप डीबी
आमचे शास्त्रीय पेपर डीबी चेक: सायपॅप आमचे शास्त्रीय पेपर डीबी चेक: सायपॅप
तुमची सानुकूल डीबी तपासणी [पीडीएएस ऍड-इन वरवीं]. तुमची सानुकूल डीबी तपासणी [पीडीएएस ऍड-इन वरवीं].
तुमचो थळावो दस्तावेज फोल्डर तपासात तुमचो थळावो दस्तावेज फोल्डर तपासात
एक दस्तावेज जोडी तपासणी एक दस्तावेज जोडी तपासणी
एक दस्तावेज जोडी तपासणी संयुक्त (संकरीत) स्रोत तपासप


साहित्यचोरी डिटेक्टर वैशिश्ट्यां: १.

कितल्याशाच वर्सांचो भक्ती उदरगत!

1. तुमचे दस्तावेज पुरायपणान गुप्त उरतात:

 • आमचे सर्वर खंयच्याच प्रकारान तपासलेले मजकूर सांठोवंक नात!
 • तुमचो दस्तावेज फकत तुमच्या स्वताच्या पीसीचेर प्रक्रिया जाता!
 • तुमच्या मौलिकतेच्या अहवालाचेर तुमी नियंत्रण दवरतात, आनी फकत तुमी!
 • तुमची गुप्तताय हें आमचें पयलें प्राधान्य!
 • 3 व्या पक्षांक ना!

2. तुमी फकत एक फावट फारीक करतात! लिपिल्ली शुल्क ना: १.

 • डेमो डाउनलोड करपाक फुकट आसा - खरेदी करचे पयलीं यत्न करात!
 • परवानो म्हणल्यार एकदांच खरेदी!
 • सपाट, न्याय्य परवान्याची किंमत!
 • परत परत शुल्क ना!
 • सदस्यताय ना!

3. हो अॅप खासा करून साहित्यचोरी हाताळपा खातीर तयार केला:

 • कितल्याशाच वर्सांचो भक्ती उदरगत!
 • एका परस चड तपासणी प्रकार आनी कार्यां!
 • मौलिकताय अहवाल वेवस्थापन!
 • फटोवपा विरोधी इंजिन!
 • व्याकरणाची तपासणी ना, स्पेलिंग तपासप ना, घोटाळो ना!


आमच्या कॉर्पोरेट ग्राहकांक सेवा दिवपाक आमी खोशी आसात:
Mariano Benitez Educational Unit
Pelileo
flag-ec
Palompon Institute of Technology
Palompon
flag-ph
Romanian-American University
Bucharest
flag-ro
Makerere University College of Health Sciences
Kampala
flag-ug
Higher Institute of Administration and Languages
Funchal
flag-pt
Ilvice Consulting
Guatemala City
flag-gt
National Defence College
Abuja
flag-ng
Republic Central Colleges
Angeles
flag-ph
Al-Quds Open University
Ramallah
flag-ps
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
Nairobi
flag-ke

साहित्यचोरी सोदून काडपाखातीर भासो: १.

कोंकणी

कोंकणी - साहित्यचोरी डिटेक्टराचो आदार आसा!
साहित्यचोरी डिटेक्टर: तो कित्याक वेंचचो?

1. अतुलनीय अचूकता आनी गती: साहित्यचोरी डिटेक्टराच्या अत्याधुनीक आल्गोरिदमाक लागून अचूकतायेचो बळी दिनासतना बेगीन परिणाम दिवपाक मेळटा. आमचें अत्याधुनीक तंत्रज्ञान तुमच्या बरपावळीच्या व्यापक स्कॅनाची हमी दिता, साहित्य चोरयेचे प्रसंग अतुलनीय अचूकतेन, चड सूक्ष्म पातळेचेर लेगीत, स्पश्ट करता.

2. वापरप्याक सोंपें संवाद: साहित्यचोरी डिटेक्टराच्या वापरप्यांक सोंपें संवाद सगळ्या कुशळटाय पातळेच्या वापरप्यांक रावपाक मेळटा. तुमी वेवसायीक, विद्यार्थी वा शिक्षक आसूं, साहित्य चोरयेची तपासणी करपाक हाचे परस सोपो वा प्रभावी मार्ग केन्नाच मेळूंक ना.

3. विस्तारीत कव्हरेज: वर्ड दस्तावेज, पीडीएफ, आनी मजकूर फायली हे फकत कांय फायल प्रकार आसात, जांकां Plagiarism Detector व्यापक कव्हरेज दिता. तुमी संशोधन लेख, शिक्षणीक पेपर वा वेब सामुग्री तपासतात आसूं, तुमच्या कामाच्या खाशेलपणाची राखण करपा खातीर आमचें तंत्रज्ञान काळजीपूर्वक तपासणीची हमी दिता.

4. सामुग्री सुरक्षा आनी गुप्तताय: साहित्यचोरी डिटेक्टरांत, आमी तुमची सामुग्री सुरक्षा आनी गुप्तताय खूब गंभीरतायेन घेतात. तुमचो संवेदनशील डेटा आमचे कडेन सदांच सुरक्षीत आसता कारण आमचो ऍप्लिकेशन सुरक्षीतपणान ऑफलायन चलता. तुमचो डेटा बेकायदेशीर प्रवेशा पासून सुरक्षीत आसा हें तुमकां खबर आशिल्ल्यान तुमी आत्मविस्वासान साहित्यचोरी तपासणी करूंक शकतात.

आमचे वापरपी म्हणटात:
quote Addi Christea_img

I’ll be honest, actually the program works just fine and overall does a pretty good job!


Addi Christea

52, ProfessorResearcher
quote Grobnicu Mihai_img

I just bought a license of the Plagiarism Detector. Is a wonderful tool!


Grobnicu Mihai

41, ScientistResearcher
quote Dr. Adel A. S. Sikder_img

We are happy with the software for checking plagiarism!


Dr. Adel A. S. Sikder

38, Researcher
quote Massimiliano Giannini_img

Thanks a lot fantastic support as ever I will activate the software as soon as possibile!


Massimiliano Giannini

37, Researcher
quote Adriana Grigorescu_img

I am happy to be of your help and contribute to the improvement of the software!


Adriana Grigorescu

24, Researcher
quote Δημήτριος Μηλιώνης_img

I am a registered user of your software (Happy to use it up to now)!


Δημήτριος Μηλιώνης

30, ScientistResearcher
quote Dr. Md. Ashif Iqbal_img

I am using your software for last 2-3 years, *** and we are highly satisfied with your software.


Dr. Md. Ashif Iqbal

45, Editor
quote Dawit Yosef_img

It helps me a lot!


Dawit Yosef

24, ScientistResearcher
मौलिकताय सोदून काडात: १.

आपलें काम मूळ दवरपा खातीर साहित्यचोरी डिटेक्टराचेर आदारून आशिल्ल्या हजारांनी सामुग्री वापरप्यां मदलो एक जावचो. आमचो ऍप्लिकेशन तुमकां तुमच्या कामाची राखण करपाची आनी प्रामाणीकपण आनी प्रामाणीकपणाच्या मुल्यांचें निरिक्षण करपाची तांक दिता, मागीर तुमी शिक्षणीक यश मेळोवपाचो हेतू दवरतात, कामाच्या सुवातेर सृजनशीलतेक प्रोत्साहन दितात वा तुमच्या सगळ्या वेवसायीक वेवसायांत नैतीक मानक सांबाळटात.

मुक्त साहित्यचोरी सोदून काडप

Plagiarism Detector वापरपाचे फायदे विशीं तुमकां उमेद आसा? आयज आमच्या फुकट साहित्य चोरयेचो तपासक वापरून प्रामाणीकपणाची शक्त सोदून काडात. साहित्य चोरयेचे खंयचेय प्रसंग वळखुपाक तुमचें काम पुरायपणान स्कॅन करून प्रामाणीक आनी खाशेलें उरता हाची खात्री करात.

आतांच साहित्यचोरी डिटेक्टर डाउनलोड करात!

तुमच्या सामुग्री अखंडतेची आज्ञा घेवपाक तुमी तयार आसात? आतां तुमी Plagiarism Detector डाउनलोड केला, तुमी स्वता फरक पळयात. व्यक्तीमत्व आनी प्रामाणीकपण सांबाळून तुमच्या शिक्षणीक, वेवसायीक आनी कलात्मक यत्नांत फुलपाक जाय आशिल्लीं साधनां स्वताक दिवचीं.

तुमी बऱ्या कंपनींत आसात - हजारांनी समाधानी ग्राहक:
तुमी बऱ्या कंपनींत आसात - हजारांनी समाधानी ग्राहक: