Política de Galletas ukax Plagio Detector ukatakiw

Akax Política de Cookie para Plagiarismo Detector ukawa, ukax https://plagiarism-detector.com ukan uñt’ayatawa

Kunas Cookies Ukanakaxa

Kunjamatixa niya taqpacha sitios web profesionales ukanakampixa aka sitio ukaxa cookies ukanakampiwa apnaqi, ukaxa jisk’a archivonakawa ukaxa computadora ukarux apkatatawa, ukhamata experiencia ukanaka suma uñjañataki. Aka pankaxa qhananchawa kuna yatiyawinaksa apthapipxi, kunjamasa apnaqapxi ukatxa kunatsa awisaxa uka cookies ukanaka imañaxa wakisi. Ukhamarakiw kunjams uka cookies ukanakax jark’aqasispa ukx uñt’ayañäni ukampis ukax mä qawqha elementos de funcionalidad del sitio ukarux jisk’achaspawa jan ukax ‘p’akintaspawa’.

Kunjamsa Cookies apnaqañasa

Jiwasaxa cookies ukanakaxa kunaymana tuqita apnaqapxtanwa, ukaxa akhamawa qhananchata. Ukampirus, jilpach pachax janiw kuna amtawinaks estándar de la industria ukax utjkiti cookies ukanakar jan ch’amanchañataki jan taqpach jan ch’amanchasa funcionalidad ukat características ukanak aka sitio ukar yapxatañataki. Ukaxa wali askiwa taqi cookies ukanakaru jaytañataki jani ukaxa janiwa wakiskiti jani ukaxa jani ukaxa, ukaxa apnaqatarakiwa mä servicio uñacht’ayañataki ukaxa apnaqatarakiwa.

Cookies ukanaka jan ch’amanchaña

Ukhamaraki, cookies ukanakan utt’ayawiparux jark’aqasmawa, navegador ukan configuración ukar chiqañchasa (kunjams lurañax uk yatiñatakix navegador ukan Yanapt’äwip uñxatt’aña). Yatiñamawa cookies ukanaka jani ch’amanchañaxa aka ukhamaraki walja yaqha sitios web ukanakana lurawiparuxa jan walt’ayaspawa. Cookies ukanakar jan ch’amanchañax jilpachax yaqhip lurawinakamp ukat lurawinakamp aka sitio ukan jan ch’amanchataw uñjasiraki. Ukhamarusa, wali askiwa, janiwa cookies ukanakaxa ch’amanchatäkiti.

Uka Cookies ukanakax jiwasanakan utt’ayatawa

Juk’ampi Yatiyañataki

Jiwasax suyt’tanwa ukax qhananchawayiwa kunatix jumatakix ukat kunjamtix nayraqat arsuwayktan ukhama kunatix utjki ukax janiw yatiskiti kunatix wakiski jan ukax jan ukax jilpachax juk’amp seguro ukhamawa cookies activadas jaytañaxa kunatix mä característica ukamp chikt’atax jiwasan sitio web ukan apnaqata.

Ukampirus, jumatix wali juk’amp yatiyawinak thaqhasksta ukhax mä thakhimpiw aruskipt’asma: