Ag-navigate iti ngato

Plagiarism Detector kaudian a bersion a tampok

Plagiarism Detection kabarbaro a listaan dagiti Narang-ay a Tampok:

Detektor ti Teksto ti AI

Detektor ti Teksto ti AI

Ti Plagiarism Detector ket nabiit pay a nanginayon ti kaudian a panagrang-aymi - maysa a makina ti panagduktal ti AI a mangipalubos a mangduktal ti sumagmamano nga AI: Chat GPT, Google Gemini, Hugging Chat ken Bing Bard

Modulo ti UACE

Modulo ti UACE

UACE - itakderanna ti 'Unicode Anti-Cheating Engine'. Daytoy a modulo ket agaramid ti analitiko tapno mailasin ti kaaduan a maus-usar nga estratehia ti panagkusit a mangsukat kadagiti simbolo ti Unicode kadagiti 'agpada' nga alternatibo

Sci-Pap a Panagsukimat ti Database

Sci-Pap a Panagsukimat ti Database

Ti SciPap - ket itakderanna ti 'Scientific Papers Database', daytoy nga eksakto a Database ket naurnong babaen ti web crawling harvester-mo - maysa nga analitikal a makina ti panagbiruk a mang-crawl iti Internet para kadagiti Sientipiko a Papel

Plagiarism Detector Dagiti Pangrugian a Kita ti Tsek:

Sangalubongan a Panagsukimat iti Internet

Sangalubongan a Panagsukimat iti Internet

Daytoy ket maysa a pagalagadan - kadakkelan a sakop a panagbiruk para iti Plagiarism iti sangalubongan a web. Ti Plagiarism Detector ket agus-usar ti Google, Bing ken Yahoo a kas dagiti sangalubongan a mangipapaay ti resulta ti panagsapulna. Nasurok nga 4 a bilion a gubuayan ti sapsapulen dagiti kopia!

PDAS a Panagsukimat ti Database

PDAS a Panagsukimat ti Database

Plagiarism Detector Accumulator Server - ti bukodmo a database dagiti dokumento tapno mapataray dagiti Plagiarism Checks. Nalaka laeng a mainayon wenno maikkat dagiti dokumento manipud iti daytoy a Database. Agtrabaho daytoy a kas LAN accessed Server nga addaan iti adu a kliyente

PDAS a Panagsukimat ti Database

Napagtipon a Tsek - Internet + Database

Daytoy ket buklenna ti agpada a napalabas a sakop ti panagbiruk - daytoy a panagitunos ket mangipalubos ti Plagiarism Detector a mangsukimat kadagiti amin a naited a taudan - sangalubongan nga Internet ken ti kostumbre a Database-mo. Daytoy ti kakompletuan a panagbirok iti Plagiarism

Plagiarism Detector Dagiti Gagangay nga Aramiden:

Tampok ti Panag-eksport ti Report ti Orihinalidad

Tampok ti Panag-eksport ti Report ti Orihinalidad

No dadduma mabalin a kasapulam nga i-export ti Originality Report iti mas kombeniente a pormat - PDF\CSV\HTML kdpy.. Daytoy laeng ti panagandar nga usaren! Mabalin met a mapataud ti summary report

Manager ti Dokumento

Manager ti Dokumento

Daytoy nga eksakto a tawa ket mangipalubos ti pananginayon ken panangikkat ti dokumento a ma-check inton agangay para iti plagiarism. Daytoy a panagandar ket mangiraman pay ti ramit ti panagsubok ti Panag-ekstrak ti Teksto ken dagiti sumagmamano a kanayonan a panagitunos ti TE

Ilaksid ken Iraman dagiti Listaan

Ilaksid ken Iraman dagiti Listaan

No dadduma kasapulam a liklikan ti panagsukimat iti espesipiko a rekurso ti dokumento tapno maliklikan dagiti palso a positibo a resulta wenno aramidem ti kasungani laeng - tapno mapilit ti Plagiarism Detector a mangsukimat iti espesipiko a panid

'Folder Check' nga Pagpilian

'Folder Check' nga Pagpilian

Daytoy ket mangipalubos ti panagpataray ti Plagiarism Check a maibusor ti maysa a folder ti Dokumento. Daytoy ket saan a kasapulan ti ania man a napalabas nga indeks, ngem nangruna a nabannayat ngem dagiti panagsukimat ti PDAS Database

Napartak a Panagsukimat vs Narang-ay a Panangrugi

Napartak a Panagsukimat vs Narang-ay a Panangrugi

Ti Plagiarism Detector ket addaan iti dua a kombeniente a pangrugian: ti umuna - tapno napardas a mangsukimat babaen ti panagusar kadagiti default ken ti maikadua - ti detalyado nga Addang-iti-Addang a wizard nga addaan kadagiti panangilawlawag ken pammalubos

Idilig iti Maymaysa a Dokumento

Idilig iti Maymaysa a Dokumento

Daytoy ket mangipalubos kenka a mangpataray ti Tsek iti maysa a paris ti dokumento. Piliem laeng ti taudan a Dokumento ket kalpasanna usarem daytoy nga eksakto a pagpilian tapno piliem ti sabali a Dokumento. Daytoy ket pair-wise a tseke

Dagiti Ipadamag ti Orihinalidad ti Plagiarism Detector Dagiti Tampok:

Grapo ti Panagwarasto ti Plagiarism

Grapo ti Panagwarasto ti Plagiarism

Daytoy a namaris a bara ket mangiparangto kadagiti amin a naduktalan ken namarkaan a paset ti dokumento iti horisontal wenno bertikal a wagas - iti kasta ket mangted ti panagkita iti lokasion dagiti naduktalan a sub-paset

Ulo ti Report ti Orihinalidad

Ulo ti Report ti Orihinalidad

Tunggal Reporta ti Orihinalidad ket addaan iti ulo a naglaon kadagiti kapatgan nga impormasion maipapan iti tunggal nasukimaten a dokumento. Daytoy ket medyo diretso ken simple a key-value information block

Manager ti Report ti Orihinalidad

Manager ti Report ti Orihinalidad

Ti naibangon nga Originality Report Manager ket mangipalubos ti nalaka a panaglayag, panagkita, panagsala, panangtingiting ken panangmanipula kadagiti napataud nga Originality Reports. Dagiti Backup ken Online Sharing

Tsart ti Relasion ti Report ti Orihinalidad

Tsart ti Relasion ti Report ti Orihinalidad

Iti ania man a napataud nga Originality Report ket makasarakka ti 'Originality Report Relations Pie Chart' a nalawag a mangipakita ti nagdumaan ti nagbaetan ti AI a napataud, Plagiarized, Original ken Quoted a paset

'Isurat Manen ti Teksto' Preset ti Panangduktal

'Isurat Manen ti Teksto' Preset ti Panangduktal

Daytoy a preset ti panagidilig ti teksto ket mangipalubos ti 'Lax Matching' - daytoy ket nasayaat a mangsukimat para iti maipagarup a Panagsurat Manen ti Teksto. Daytoy a preset ket kasayaatan nga agtrabaho para kadagiti teksto ken dokumento ti 'Arts' nga agpada

Naisaad a nasaksakbay para iti 'Panagtunos ti Sao-iti-Sao'.

Naisaad a nasaksakbay para iti 'Panagtunos ti Sao-iti-Sao'.

Daytoy ket maawagan pay iti 'eksakto a siensia' a preset - daytoy ket mangipalubos ti Plagiarism Detector Text Comparison Engine nga eksakto a maipada ti taudan kadagiti maipagarup a kopia, isu a mangkissay kadagiti palso a positibo