Boyokani ya Licence ya Logiciel ya Détecteur ya Plagiat. Boyokani ya mibeko na Yurii Palkovskii

Boyokani ya Licence ya Logiciel ya Détecteur ya Plagiat

Boyokani ya mibeko na Yurii Palkovskii (Boyokani ya Licence ya Mosaleli ya Nsuka to EULA)

Boyokani ya licence ya logiciel mpo na Detecteur ya plagiat (version nionso ya produit)

Oyo ezali boyokani ya mibeko kati na yo, mosaleli ya suka, mpe Yurii Palkovskii oyo etambwisaka bosaleli na yo ya biloko.

SOKI ONDIMI TE MAKAMBO YA BOKONDÉ OYO, KOSALELA LOGICIEL OYO TE. LONGOLA YANGO NOKI NA ORDINATEUR NA YO.

Soki otye biloko yango, ondimi mibeko mpe makambo nyonso oyo emonisami na mokanda oyo.

Soki ondimi makambo oyo otangi awa na nse, boyei malamu na logiciel na biso! Soki ozali na mituna na ntina na eteni moko ya Boyokani oyo ya Licence ya Logiciel, tindela biso e-mail mpo na yango na:

Soki osaleli version oyo ya Plagiarism Detector, ondimi kokangama na mibeko mpe makambo ya Boyokani oyo ya Licence ya Logiciel. Svp bokanisa - que bino na biso tozali na accord en place, bozali na ndingisa te ya accès na Plagiarism Detector.

Boyokani oyo ya Licence ya Logiciel ezali mpo na Plagiarism Detector, version nionso ya produit. Yurii Palkovskii azali na lotomo ya kopesa ndingisa, na nzela ya boyokani ya ndingisa oyo ebongisami to ya sika mpenza, ba versions ya mikolo ekoya ya Plagiarism Detector.

Makoki ya bokeli (c) ya Yurii Palkovskii 2007-2024 https://plagiarism-detector.com Makoki manso mazali ya yo.

 1. Bipekiseli mpo na kosalela yango:
 2. Detector ya plagiat ezali shareware. Okoki kosalela version oyo ya produit na processeur moko, environnement ya serveur moko pona mikolo 30 ya période ya test, mbala 10 ya usage kaka. Okoki kosalela version ya démonstration koleka mikolo 30 te. Okoki kosalela démo oyo koleka mbala 10 te. Nsima ya eleko ya komeka kosila, to koleka motango ya bosaleli IL FAUT soki okomisa Produit to olongola yango nokinoki na ordinateur na yo.
 3. Ozali na lotomo te ya kokabola biloko yango mpe lotomo te ya kosala kopi ya biloko yango longola kaka soki oyokani na Yurii Palkovskii na mokanda.
 4. Licence nionso ya usage Individuel esengeli kosalelama pona ko vérifier soit mikanda na yo moko to misala ya ba élèves na yo. Ba licences individuelles ekoki kopesama te (ba exclusions etikali na discrétion na biso). Ba Organisations to ba entreprises oyo esepeli na Plagiarism Detector esengeli e contacter biso pona licence Institutionnelle. Ba sango ya mopesi ndingisa oyo elakisami na programme mpe balapolo etali lolenge ya licence mpe ekoki kobongwana kaka na bolingi na biso (mbala mingi na sima ya poso 1 te sima ya kosomba).
 5. Ondimi ko décompiler, ko démonter to ko ingénierie inverse ya produit te.
 6. Ondimi ete ozwi lotomo ya kozala na biloko yango te na kolanda mibeko ya Boyokani oyo. Makoki nyonso oyo ezali na kati ya biloko yango bakisa mpe kasi kosuka te na basekele ya mombongo, bilembo ya mombongo, bilembo ya mosala, ba brevets, mpe lotomo ya kosala ezali, ekozala mpe ekozala kaka ya Yurii Palkovskii to ya moto mosusu oyo Yurii Palkovskii apesi ndingisa ya logiciel to ya tekiniki. Ba copies nionso ya produit oyo epesameli yo to oyo osali etikali ya Yurii Palkovskii.
 7. Okoki te kolongola mayebisi ya propriété, bilembo, bilembo ya mombongo na biloko to mikanda. Ozali na ndingisa te ya kobongola, kobongisa, kozongisa nkombo to kobongola na ndenge mosusu ba Rapports ya Originalité oyo ebimisami na programme kozanga ndingisa ya polele ya Yurii Palkovskii. Ozali na ndingisa te ya kosala automatiquement na ba Rapports ya Originalité. Ozali na ndingisa te ya kosalela Detecteur ya Plagiat na ndenge ya automatique (scripted, serviced, put to server etc.) - vérification nionso esengeli ebandaki na moto. Ozali na ndingisa te ya koteka to koteka lisusu to kozwa litomba ya mosolo na Originality Reports oyo esalemi na Plagiarism Detector kozanga ndingisa ya polele ya Yurii Palkovskii. Bobongoli nyonso na monoko mosusu ekotalelama lokola référence mpe version ya Lingelesi ekozala liboso na likambo nyonso : https://plagiarism-detector.com/dl/Plagiarism-Detector-End-User-License-Agreement
 8. Politiki ya bozongisi etambwisami na mokanda ekeseni oyo okoki kokuta awa: https://plagiarism-detector.com/dl/Plagiarism-Detector-Return-Policy
 9. Soki ozali na mposa ya eleko ya komeka ya kobakisa benga service na biso ya lisungi na: plagiarism.detector.support[@]gmail.com .
 10. Yurii Palkovskii azali na mokumba moko te mpo na logiciel oyo ezala malamu, to kosalela yango na ndenge oyo eyokani te na mibeko. Mikumba nyonso ya kosalela yango to kosalela yango na ndenge ya mabe ezali mokumba na yo moko.
 11. Service ya lisungi epesami mpo na basaleli oyo bakomisami nkombo mpe oyo bakomisami nkombo te. Motango ya lisalisi ya tekiniki ekoki kozala ndenge mosusu - niveau mpe diplôme na yango elimbolami kaka na Yurii Palkovskii.
 12. Yurii Palkovskii azali na lotomo ya kokanga ndingisa nyonso soki basaleli yango na kobuka boyokani oyo.

Yurii Palkovskii ezali na lotomo ya kobongola Boyokani oyo ya Licence kozanga ete ayebisa yango liboso. Yurii Palkovskii ezali na lotomo ya koboya Boyokani oyo ya Licence kozanga ete ayebisa yango liboso mpe kozongisa mbongo na ndenge nyonso.

Likambo ya koboya likambo:

LOGICIEL OYO EPESAMI NA Yurii Palkovskii NA BASE "NDENGE EZA" MPE SANS BA GARANTIES EXPRESSÉ TO IMPLICITE, YANGO, KOSALAKA TE, BA GARANTIES IMPLICÉS YA KOTEKA MPE BOYOKANI MPO NA NTINA MOKO. NA MAKAMBU TE, Yurii Palkovskii KOZALA NA RESPONSABILE YA DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLAIRE, TO CONSEQUENTIEL (YANGA, KASI TE, KOSOMBA BILOKO TO BA SERVICES YA SUBSTITUTE; KOBUNGISA KOSALELA, BA DONNEES, TO BUSINESS TION ) NDENGE NINI PO NA THÉORIE NIOSO YA RESPONSABILITÉ, EZALI NA CONTRAT, RESPONSABILITÉ STRICT, TO TORT (YANGO NA KOZANGA NA BOZOBA TO MOSUSU) OYO EBIMI NA NDENGE MOSUSU NA KOSALELA LOGICIEL OYO, ATA SOKI BA PESAMI TOLI NA POSSIBILITÉ YA BEBISI YANGO.

Mokanda oyo ebongolamaki mpo na mbala ya nsuka na mokolo ya 1 janvier 2024 .