Gara gubbaatti qajeela

Baga gara Plagiarism Detector, Furmaata Qulqullina Qabiyyee Guutuutti dhuftan!

Humna Dhugaa Ta'uu Plagiarism Detector waliin argadhu:

Plagiarism Detector mataa keessanii buufadhaa:

Free Demo Download - galmaa'uun hin barbaachisu! Cuqaasuu &Fiigichuu Qofa!

Sirna Hojii Deeggaramu:
windows-11-logo
windows-10-logo
windows-8-logo
windows-7-logo


Meeshaa Saamicha Saamichaa (Plagiarism Detector) Hir'ina %10

Watch Promo Meeshaa Saamicha Saamichaa adda baasuu:

Hir'ina %10 argadhaa !

Plagiarism Detector Maddoota armaan gadii irratti Cheekiiwwan hojjeta:

Intarneetii (Google &Bing) + SaayiPaap DB Intarneetii (Google &Bing) + SaayiPaap DB
Waraqaawwan Saayinsii Keenya DB Check: SciPap Waraqaawwan Saayinsii Keenya DB Check: SciPap
Sakatta'iinsa DB Addaa kee [karaa dabalata PDAS]. Sakatta'iinsa DB Addaa kee [karaa dabalata PDAS].
Galmee Galmeewwan Naannoo Keessan Sakatta'uu Galmee Galmeewwan Naannoo Keessan Sakatta'uu
Sakatta'iinsa Lamaan Sanadaa Sakatta'iinsa Lamaan Sanadaa
Sakatta'iinsa Lamaan Sanadaa Maddoota Walitti Makamaa (Hybrid) Sakatta’uu


Amaloota Saamicha Saamichaa (Plagiarism Detector):

Waggoota hedduu guddina of kennanii!

1. Sanadoonni keessan guutummaatti iccitii ta’anii hafu:

 • Sarvaronni keenya barreeffamoota sakatta'aman haala kamiinuu hin kuusan!
 • Document keessan kan hojjetamu PC mataa keessanii qofa irratti!
 • Gabaasa orjinaalummaa kee ati to'atta, si qofa!
 • Iccitiin keessan dursa nuuf kenna!
 • Qaama 3ffaa hin qabu!

2. Yeroo tokko qofa kaffalta! Kaffaltii dhokataa hin qabu:

 • Demo bilisaan buufachuuf - osoo hin bitin dura yaalaa!
 • Hayyamni bittaa yeroo tokkooti!
 • Gatii hayyamaa diriiraa, haqa qabeessa!
 • Himannaan irra deddeebiin hin kaffalamu!
 • Maallaqa maallaqaan bitamuu hin qabu!

3. Appiin kun addatti Plagiarism furuuf kan hojjetamedha:

 • Waggoota hedduu guddina of kennanii!
 • Gosoota sakatta'iinsaa fi dalagaalee dachaa!
 • Hoggansa Gabaasa Orijinaalummaa!
 • Mootora farra gowwoomsaa!
 • Sakatta'iinsa caaslugaa, sakatta'iinsa qubee, gowwoomsaa hin qabu!


Maamiltoota Dhaabbata keenyaa tajaajiluu keenyatti gammadneerra:
Alberto Chipande University - UNIAC
Border
flag-mz
National University of Theatre and Film I.L. Caragiale
Bucharest
flag-ro
National Defence College
Abuja
flag-ng
Faculty of Kinesiology University of Zagreb
Zagreb
flag-hr
Muntinlupa City University - Sherwin Esteron
Muntinlupa
flag-ph
KIET Group of Institutions
Ghaziabad
flag-in
Emanuel University of Oradea
Oradea
flag-ro
Romanian-American University
Bucuresti
flag-ro
Higher Institute of Educational Sciences of Huila, ISCED-HUILA
Lubango
flag-ao
The College of Haringey, Enfield & North East London
London
flag-gb

Afaanota Saamicha Saamichaa Argachuuf:

Afaan Oromo

Afaan Oromo - kan deeggaramuu Plagiarism Detector jedhamu!
Plagiarism Detector: Maaliif Filachuu?

1. Sirrummaa fi Saffisa Wal Hin Qabne: Algoritmiin Plagiarism Detector isa ammayyaa sirrii ta’uu osoo hin aarsaa godhin bu’aa dafee akka kennu isa dandeessisa. Teeknooloojiin keenya ammayyaa barreeffama keessanii iskaaniin bal’aa ta’e wabii kenna, sadarkaa baay’ee dhokataa ta’een illee, fakkeenyota saamicha saamichaa sirrii ta’uu gita hin qabneen akeeka.

2. Interface Fayyadamtootaaf Mijatu: Interface fayyadamaa mijaawaa ta’e Plagiarism Detector fayyadamtoota sadarkaa ogummaa hunda keessummeessa. Karaan salphaan ykn bu'a qabeessa ta'e ogeessa, barattuu ykn barsiisaa yoo taate, sakatta'iinsa saamicha barreeffamaa raawwachuu dandeessan hin jiru.

3. Uwwisa Bal’aa: Sanadoonni Word, PDF fi faayiloota barreeffamaa gosoota faayiloota Plagiarism Detector uwwisa bal’aa kennu keessaa muraasa. Barreeffamoota qorannoo, waraqaawwan barnootaa, ykn qabiyyee weebsaayitii qorachaa jirtanis, teknooloojiin keenya adda ta’uu hojii keetii eeguuf of eeggannoodhaan qorachuuf wabii ta’a.

4. Nageenya Qabiyyee fi Iccitii: Plagiarism Detector keessatti nageenya qabiyyee fi iccitii keessanii akka waan guddaatti ilaalla. Daataan keessan inni miira qabeessa ta'e yeroo hunda nu biratti nageenya qaba sababiin isaas application keenya offline nageenyaan waan hojjetuuf. Daataan kee seeraan ala akka hin seenne waan beektuuf ofitti amanamummaadhaan sakatta’iinsa saamicha saamichaa gaggeessuu dandeessa.

Fayyadamtoonni keenya akkas jedhu:
quote Rossi Rodriguez_img

It helped me a lot, I find the software exciting because it always improves something, I have had experience with other software, but yours is the most complete. And it recognizes things that others do not, this is more faithful to the academic reality.


Rossi Rodriguez

23, Researcher
quote Micu Andrei_img

I don't know how to thank you. This program helps me in college ... I'm in my final year and I don't want to fail. Thank you very much!


Micu Andrei

19, Student
quote Halyna Vovchak_img

This makes me happy, although I can say that your program and *** are actually two software in Ukraine that are objective. I will also say that I recommend your software in all anti-plagiarism publications.


Halyna Vovchak

51, Professor
quote Alex Grumezescu_img

Thanks for your amazing work! The new update is the best! Congrats!


Alex Grumezescu

21, Student
quote Dr. Adel A. S. Sikder_img

We are happy with the software for checking plagiarism!


Dr. Adel A. S. Sikder

38, Researcher
quote Nico Josea_img

Excellent program!


Nico Josea

50, ScientistResearcher
quote Massimiliano Giannini_img

Thanks a lot fantastic support as ever I will activate the software as soon as possibile!


Massimiliano Giannini

37, Researcher
quote Adrian C._img

If count, I’d give 6 out of 5 stars note for support services!


Adrian C.

45, ProfessorResearcher
Orijinaalummaa isaa argadhu:

Fayyadamtoota qabiyyee kumaatamaan lakkaa'aman kanneen hojii isaanii jalqabaa ta'ee akka turuuf Plagiarism Detector irratti hirkatan keessaa tokko ta'i. Appilikeeshiniin keenya milkaa’ina barnootaa, bakka hojiitti kalaqa jajjabeessuu, ykn hojii ogummaa kee hunda keessatti ulaagaa naamusaa eeguu yoo ta’e, hojii kee eeguu fi gatiiwwan amanamummaa fi amanamummaa ilaaluuf dandeettii siif kenna.

Saamicha Bilisaan Argachuu

Faayidaa Plagiarism Detector fayyadamuu beekuu barbaadduu? Har'a sakatta'iinsa saamichaa bilisaa keenya fayyadamuun humna dhugummaa argadhu. Hojiin kee dhugaa fi adda ta’ee akka turu mirkaneessi, haala saamicha saamichaa kamiyyuu adda baasuuf sirriitti sakatta’uudhaan.

Download Meeshaa Saamicha Saamichaa Argachuuf Yeroo Ammaa!

Qulqullina qabiyyee keetii ajaja fudhachuuf qophoofteettaa? Amma Plagiarism Detector erga buufattanii booda garaagarummaa isaa ofuma keessanii ilaalaa. Tattaaffii barnootaa, ogummaa fi aartii keessan keessatti akka guddattaniif qabeenya isin barbaachisu ofiif kenni, dhuunfaa fi qulqullina keessan eeggadhaa.

Dhaabbata gaarii keessa jirta - maamiltoota quufa qaban kumaatamaan lakkaa'aman:
Dhaabbata gaarii keessa jirta - maamiltoota quufa qaban kumaatamaan lakkaa'aman: