Waliigaltee Hayyama Sooftiweeri Plagiarism Detector. Waliigaltee seeraa Yurii Palkovskii waliin

Waliigaltee Hayyama Sooftiweeri Plagiarism Detector

Waliigaltee seeraa Yurii Palkovskii waliin (Waliigaltee Hayyama Fayyadamaa Xumuraa ykn EULA) .

Waliigaltee Hayyama Sooftiweerii Plagiarism Detector (vershinii oomishaa kamiyyuu) .

Kun waliigaltee seeraa si, fayyadamaa dhumaa, fi Yurii Palkovskii gidduutti kan itti fayyadama oomishaa kee bulchudha.

YOO HAALA WALIIGALTEE KANA IRRATTI WAL HIN TAANE, SOFTWARE KANA HIN FAYYADAMINAA. HAATATTAMAAN KOMPIUTARA KEESSANII IRRATTI BAAFAA.

Omisha sana fe’uudhaan, haalawwanii fi dambiiwwan sanada kana keessatti ibsaman hunda irratti walii galtee qabda.

Yoo waan armaan gadii dubbistan irratti walii galtan, baga gara software keenyaatti dhuftan! Waa’ee kutaa Waliigaltee Hayyama Sooftiweerii kanaa kamiyyuu gaaffii yoo qabaattan, maaloo waa’ee isaa iimeelii nuuf ergaa:

Gosa Plagiarism Detector kana fayyadamuudhaan, haalawwanii fi dambiiwwan Waliigaltee Hayyama Sooftiweerii kanaan akka hidhamtu walii galtee irra geesse. Maaloo yaada keessa galchaa - ati fi nuti waliigaltee bakka jirutti akka qabnu, Plagiarism Detector akka fayyadamtu siif hin hayyamamu.

Waliigaltee Hayyama Sooftiweerii kun kan Plagiarism Detector, version oomishaa kamiyyuu ti. Yurii Palkovskii bu’uura waliigaltee hayyamaa fooyya’e ykn guutummaatti haaraa ta’een, gara fuula duraatti Plagiarism Detector hayyama kennuudhaaf mirga qaba.

Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame (c) Yurii Palkovskii 2007-2024 https://plagiarism-detector.com Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.

 1. Daangaa itti fayyadama: 1.1.
 2. Plagiarism Detector jechuun shareware dha. Gosa oomishaa kana piroosesara tokko irratti, naannoo sarvarii tokko irratti yeroo yaali guyyoota 30f, yeroo itti fayyadama 10 qofaaf fayyadamuu dandeessa. Version demo guyyaa 30 hin caalle fayyadamuu dandeessu. Demoo kana yeroo 10 hin caalle fayyadamuu dandeessu. Yeroon yaali erga xumuramee booda, ykn baay'ina itti fayyadama erga caaltee booda Omisha galmeessuu ykn daftee kompiitara kee irraa haquu QABDA.
 3. Yurii Palkovskii waliin bifa barreeffamaan yoo walii galte malee mirga oomisha raabsuu fi mirga oomisha waraabuu hin argattu.
 4. Hayyamni itti fayyadama Dhuunfaa kamiyyuu sanadoota mataa keetii ykn hojiiwwan barattoota keetiin sakatta’uuf kan itti fayyadamtu ta’a. Hayyamni dhuunfaa kan dabarfamuu hin danda’u (kan ala ta’an akka fedhii keenyaatti hafa). Dhaabbileen ykn Daldaltoonni Plagiarism Detector irratti fedhii qaban hayyama Dhaabbataa argachuuf nu qunnamuu qabu. Odeeffannoon abbaa hayyamaa sagantichaa fi gabaasa keessatti dhiyaatu gosa hayyamaa irratti kan hundaa’u yoo ta’u, akka fedhii keenyaatti qofa jijjiiramuu kan danda’u (yeroo baay’ee erga bitamee torban 1 booda miti).
 5. Omisha sana akka hin decompile, disassemble ykn reverse engineer hin goone walii galtee irra geesse.
 6. Haala Waliigaltee kanaatiin oomisha keessatti mirga abbummaa akka hin arganne ni beekta. Mirgoonni oomisha keessatti argaman hundi iccitii daldalaa, mallattoo daldalaa, mallattoo tajaajilaa, paatentii, fi mirga waraabbii dabalatee qabeenya Yurii Palkovskii ykn qaama sadaffaa kamiyyuu kan Yurii Palkovskii sooftiweerii ykn teeknooloojii hayyama irraa argate ta’ee, ni ta’a, ni hafu. Koppiiwwan oomishaa isiniif dhiyaate ykn isin hojjettan hundi qabeenya Yurii Palkovskii ta’anii hafa.
 7. Beeksisa abbaa qabeenyummaa, asxaa, mallattoo daldalaa oomisha ykn sanada irratti argamu kamiyyuu haquu hin dandeessu. Hayyama barreeffamaa ifa ta’e Yurii Palkovskii malee Gabaasa Orijinaala sagantichaan oomishame fooyyessuu, sirreessuu, maqaa irra deebi’uu ykn karaa biraatiin jijjiiruun siif hin hayyamamu. Gabaasa Orijinaalummaa kamiyyuu ofumaan adeemsisuun siif hin hayyamamu. Plagiarism Detector haala ofumaan (scripted, serviced, put to server fi kkf) fayyadamuun siif hin hayyamamu - sakatta'iinsi hundi namaan jalqabamuu qaba. Hayyama barreeffamaa ifa ta’e Yurii Palkovskii malee gabaasa Originality Reports Plagiarism Detector tiin qophaa’e irraa gurguruun ykn irra deebi’anii gurguruun ykn faayidaa maallaqaa argachuun siif hin hayyamamu. Hiikkaan kamiyyuu gara afaan biraatti akka wabii ta’ee kan ilaalamu yoo ta’u, haala kamiinuu kan Ingiliffaa ni olaantummaa qaba: https://plagiarism-detector.com/dl/Plagiarism-Detector-End-User-License-Agreement
 8. Imaammanni deebisuu sanada addaa asitti argachuu dandeessaniin kan bulfamudha: https://plagiarism-detector.com/dl/Plagiarism-Detector-Return-Policy
 9. Yeroo yaali dabalataa yoo barbaaddan tajaajila deeggarsa keenya qunnamaa: plagiarism.detector.support[@]gmail.com .
 10. Yurii Palkovskii software kanaaf itti gaafatamummaa hin qabu, itti fayyadama sirrii, ykn seeraan alaa. Itti fayyadama isaa ykn itti fayyadamuu isaaf itti gaafatamummaa hunduu itti gaafatamummaa kee qofa.
 11. Tajaajilli Deeggarsa fayyadamtoota galmaa’anii fi hin galmoofneef ni kennama. Hammi gargaarsa ogummaa adda ta'uu danda'a - sadarkaa fi digrii isaa Yurii Palkovskii qofaan ibsama.
 12. Yurii Palkovskii hayyama kamiyyuu hojiirra oolchuuf mirga qaba yoo sun waliigaltee kana cabsuudhaan itti fayyadame.

Yurii Palkovskii beeksisa duraa tokko malee Waliigaltee Hayyamaa kana jijjiiruuf mirga qaba. Yurii Palkovskii beeksisa duraa tokko malee Waliigaltee Hayyamaa kana haquu fi bifa kamiinuu deebisuudhaaf mirga qaba.

Hubachiisa:

SOFTWEERNI KUN Yurii Palkovskii BU'UURA "AKKA JIRUUTTI" FI WABII IBSAME YKN IBSAME MALEE, WAABII DALDALAA FI KAAYYOO ADDAA TA'UU KAN IRRATTI DAANGAA'AME DABALATEE, GARUU IRRATTI HIN DAANGAA'E. YEROO Palkovskii MIIDHAA KALLATTII, KALLATTIIN, AKKAATAA, ADDAA, FAKKEENYA, YKN BU’AA KAMIYYUU (BITTAA MEESHALEE YKN TAJAAJILA BAKKA TA’E; TION ) HAALA KAMIINUU FI TI’OORII ITTI GAAFATAMUMMAA KAMIYYUU IRRATTI, KONTIRAATA, ITTI GAAFATAMUMMAA CIMAA, YKN YAKKA (DAGGANNOO YKN KAN BIRAA DABALATEE) KARAA KAMIINUU ITTI FAYYADAMA SOFTWEERII KANA IRRAA KA’UUN, YOO MIIDHAA AKKASUUN GOORAME IRRATTI TA’E IRRATTI.

Barreeffamni kun yeroo dhumaaf Jan 1, 2024 haaromfame.